SR 塞尔维亚知识产权概况

     为了使塞尔维亚国内立法与欧盟立法逐渐一致,塞尔维亚于2009年颁布了一系列知识产权法律;2011年又通过了一项专利法案。


知名知识产权事务所推荐

 • PRODUCTA LTD.

  地址: Zinke Kunc 3a HR-10000 ZAGREB, CROATIA
  电话: +385 1 60 44 547 / +385 1 60 44 037
  传真: +385 1 60 44 548 / +385 1 60 44 037
  邮箱: producta@producta.hr  
  网站: www.producta.hr

全球知识产权服务机构
查询及评价系统

知识产权人物推荐