MM 缅甸知识产权概况

       作为前英国殖民地,缅甸的许多早期知识产权法根源于英国和欧洲法律。在介绍该立法时,与世界上许多发达国家的知识产权法框架有很多相似之处。然而,自19世纪和20世纪初,缅甸知识产权法的发展未能跟上国内外法律和经济变革的步伐。
       这一不适当的立法所引发的问题在缅甸继续坚持英国公共法制度下在一定程度上得到缓解。英国案例法仍适用于缅甸知识产权案件中做出的决定,特别是那些涉及商标的案件。

知名知识产权事务所推荐

 • AGELESS IP ATTORNEYS & CONSULTANTS

  地址: 11th Fl., Tower C, Ho Guom Plaza, No. 102 Tran Phu Road, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam

  电话: (84-24)-35575599

  传真: (84-24)-39434479

  网站: http://ageless.com.vn

  邮箱: ageless@ageless.vn

  联系人: Mr. Nguyen Duc Xuan

  工作语言: Vietnames, English

 • U Nyunt Tin Associates Intellectual Property Law Firm (Yangon - Bangkok - Singapore)

   Add: 83/8 Pan So Dan Street, P. O. Box 952, Yangon 11182, Union of Myanmar.
   Tel: + 951 375754, + 959 516 8334, + 959 512 8224
   Fax: + 951 254321, + 951 375754
   Email: ipmyanmar@myanmar.com.mm  / info@untlaw.com
   URL: www.untlaw.com  / www.trademarkmyanmar.com


全球知识产权服务机构
查询及评价系统

知识产权人物推荐